Algemene voorwaarden

 
 1. Definities
  1.1. Square Media BV is gevestigd in de Bonzellaan 16, 8660 De Panne en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0783.813.646K
  1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Square Media een overeenkomst heeft afgesloten.
  1.3. Onder 'Algemene voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van bepalingen als hierna opgenomen.

 2. Toepasselijkheid
  2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en bestellingen van Square Media zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2.2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer enkel nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
  2.3. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Square Media alleen bindend indien en voor zover deze door Square Media uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  2.4. Square Media is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

 3. Verplichtingen Square Media
  3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Square Media dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

 4. Verplichtingen opdrachtgever
  4.1. Het door de opdrachtgever aan Square Media geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst en afbeeldingen in een gangbaar bestandsformaat, tenzij anders overeengekomen tussen Square Media en opdrachtgever.
  4.2. De opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Square Media, dat al het door opdrachtgever aan Square Media verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Square Media te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

 5. Offertes
  5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Square Media het recht de prijzen hierover aan te passen.
  5.3. Offertes van Square Media zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 15 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
  5.4. Een offerte is uitsluitend geldig ten aanzien van de persoon of personen tot wie de offerte gericht is.
  5.5. De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte. De opdrachtbevestiging kan zowel impliciet als expliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de opdrachtgever.  
  5.6. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de opdrachtgever en Square Media hiertoe gezamenlijk beslissen. Als opdrachtgever begrijp en aanvaard je dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs-en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.
  5.7. Annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk, indien Square Media haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat. Bij annulatie heeft Square Media recht op een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van tweehonderd (200) euro.
  5.8. De termijnen voor de oplevering die meegedeeld worden, kennen louter een indicatieve werking en gelden als streefdata.

 6. Prijzen
  6.1. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Square Media zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  6.2. Square Media is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
  6.3. Mochten er onverwacht verzendkosten in verband met levering van producten bijkomen, dan brengen wij dat in rekening.

 7. Social media paketten
  7.1. De overeenkomst is van onbepaalde duur en bestaat uit een abonnement voor het maandelijks leveren van social media diensten. Dit kan maandelijks beëindigt worden. Indien al nieuwe content werd opgemaakt voor de opeenvolgende maand, wordt deze maand nog in rekening gebracht.
  7.2. Annuleren moet schriftelijk of per mail bezorgd worden aan Square Media minstens een maand voor aanvang van een nieuwe maand. Ook bij het annuleren in het begin van de maand, moet de factuur van die maand nog voldaan worden.
  7.3. Er is een minimumduur van 4 maanden vanaf aanvang van het social media abonnement.
  7.4. Indien de klant onvoldoende informatie of visuele content kan verschaffen uiterlijk 5 dagen voor het publiceren van een bericht, behoudt Square Media het recht de post te annuleren. Geannuleerde posts tellen gewoon mee als een normale post in de facturatie.
  7.5. Indien de diensten niet betaald zijn op het ogenblik van de vernieuwing van de maandelijkse termijn, heeft Square Media het recht de diensten volledig op te schorten tot het verschuldigde bedrag volledig voldaan werd.
  7.6. Square Media is gerechtigd ten alle tijde de prijzen aan te passen. Wij zullen u ten minste 7 dagen op voorhand op de hoogte stellen van de voorgenomen aanpassing. Mocht u bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan hebt u de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen door een e-mail te sturen naar info@squaremedia.be of gebruik te maken van de contactmogelijkheden op onze website.

 8. Eigendomsvoorbehoud en rechten
  8.1. Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Square Media.
  8.2. Square Media behoudt zicht de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellecuele wet-en regelgeving.
  8.3. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals: octrooirechten, modelrecht en auteursrecht toe aan Square Media.
  8.4. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden.
  8.5. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Square Media tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, eigendom van Square Media, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 9. Betalingsvoorwaarden
  9.1. De opdrachtgever dient de door Square Media uitgeschreven facturen via overschrijving te voldoen. Het betalen van de facturen dient, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de factuur, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is nalatigheidsinterest van 15% verschuldigd.
  9.2. Alle door Square Media uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 
  9.3. Bij een niet tijdige betaling is de opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
  9.4. Bezwaren tegen het bedrag van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 10. Aansprakelijkheid
  10.1. Square Media aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
  10.2. Aansprakelijkheid van Square Media voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  10.3. De aansprakelijkheid van Square Media wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Square Media onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Square Media ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Square Media in staat is adequaat te reageren.

 11. Overmacht
  11.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-en uitvoerbelemmering en in het geval dat Square Media door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Square Media kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 12. Geheimhouding
  12.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

 13. Wijzigingen algemene voorwaarden
  13.1.  Square Media behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  13.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website Square Media of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  13.3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 14. Slotbepalingen
  14.1. Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
  14.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter. Alleen de rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Veurne is bevoegd.
  14.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.